Sinhala Wal Katha New

Sinhala Wal Katha New Saroja Akka

Sinhala Wal Katha NewSinhala Wal Katha New ඒ අතරෙ සරෝජා සමන්ගෙ ඔලුව අනිත් තනේටත් ළංකලා. සමන් සරෝජගෙ ඔඩොක්කුවට ගියේ එයාගෙන් හුරතල් වෙන්නයි. සරෝජත් එයාව හුරතල් කර කර තන් දෙක ඉඹින්න දුන්නා. ඒ අතරෙ සරෝජා සමන්ගෙ සරම යටින් උඩට ඉස්සුනු ලිගුව අතින් ඇල්ලුවා.
සම්පූර්ණ කතාව මෙතනින් කියවන්න >> Link